Giải Nghĩa Một Số Thuật Ngữ Trong Giám Định – Chứng Nhận (Phần 2)

Giám định chứng nhận

Liên Minh Phúc Gia® – Nhằm tiếp tục cung cấp thông tin về Một Số Thuật Ngữ Trong Giám Định – Chứng Nhận. Phúc Gia® sẽ tiếp tục cung cấp thông tin về Hiệu Chuẩn, giám định, kiểm định và chứng nhận tại bài viết sau, các bạn hãy cùng tham khảo nhé!

Hiệu Chuẩn Là Gì?

(Theo Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011)

Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.Trong đó:
Chuẩn đo lường là phương tiện kỹ thuật để thể hiện, duy trì đơn vị đo của đại lượng đo và được dùng làm chuẩn để so sánh với phương tiện đo hoặc chuẩn đo lường khác.
Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo.
Phép đo là tập hợp những thao tác để xác định giá trị đo của đại lượng cần đo.

Giám Định Là Gì?

(Theo Luật Chất lượng Sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007)

Giám định là việc xem xét sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với hợp đồng hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng bằng cách quan trắc và đánh giá kết quả đo, thử nghiệm.

Kiểm Định Là Gì?

(Theo Luật Chất lượng Sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007)

Kiểm định là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Còn theo Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011.
Kiểm định an toàn hay kiểm định kỹ thuật an toàn là hoạt động kỹ thuật theo một quá trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với đối tượng kiểm định.
Kiểm định là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Chứng Nhận Là Gì?

(Theo Luật Chất lượng Sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007)

Chứng nhận là việc đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ với tiêu chuẩn công bố áp dụng (gọi là chứng nhận hợp chuẩn) hoặc với quy chuẩn kỹ thuật (gọi là chứng nhận hợp quy).

avatar
  Subscribe  
Notify of